Süni Óvoda - Berhida
KÖZÉRDEKŰ ADATOK
 
A CSOPORTOK
 
ALAPÍTVÁNY
 
GALÉRIA
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Szervezeti és működési szabályzat

 

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZAT

2014.

 

 

 

 

SÜNI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA BERHIDA, BEZERÉDI UTCA 2.

 

 

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

 

            Bevezető

 

 1. A szervezeti és működési szabályzat célja

 

A szervezeti és működési szabályzatot meghatározó jogszabályok

 

 1. Általános rendelkezések, az intézmény meghatározása az alapító okirat szerint
  1. Az intézmény adatai
  2. Alaptevékenysége
  3. Gazdálkodási jogköre
  4. Alapvető célja, alapfeladatai

 

 1. Szervezeti felépítés
  1. A vezetők közötti feladatmegosztás
  2. A helyettesítés rendje
  3. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

 

 1. Az intézmény működésének rendje
  1. A nevelési év rendje
  2. Az intézmény nyitva tartása
  3. Az intézmény munkarendje
  4. Az óvodai felvételek rendje
  5. Vezetők benntartózkodásának rendje
  6. A pedagógiai munka belső ellenőrzése
  7. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái
  8. A külső kapcsolatok rendszere
  9. Az ünnepek, megemlékezések rendje
  10. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás formái
  11. Intézményi védő, óvó előírások
  12. Rendkívüli esemény, bombariadó
  13. Az intézmény épületében tartózkodás szabályai
  14. Az intézményben történő reklámtevékenység szabályozása
  15. Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről és a házirendről
  16. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

 

 1. Záró rendelkezések

 

 1. Legitimációs záradék

 

 

BEVEZETŐ

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (1) bekezdése és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet 4. § értelmében a köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban SZMSZ) feladata, hogy megállapítsa a Süni Napközi-otthonos Óvoda működésének szabályait a jogszabályok által biztosított keretek között, illetve azokban a kérdésekben, melyeket a jogszabályok nem rendeznek.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézményvezető készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. Elfogadásakor és módosításakor a szülői szervezet a jogszabályban meghatározottak szerint véleményezési jogot gyakorol.

Ha a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges.

Határozatlan időre szól, ezzel egyidejűleg hatályon kívül helyeződik az óvoda előző SZMSZ-e. Az SZMSZ-t az intézmény honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.

 

 

I. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA

 

A SZMSZ határozza meg a közoktatási intézmény szervezeti felépítését, az intézményi működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenység-csoportok folyamatos összehangolt működését, és kapcsolati rendszerét tartalmazza.

A SZMSZ módosításra került az érvényben lévő jogszabályok és rendeletek alapján.

 

A szervezeti és működési szabályzat létrehozásának jogszabályi alapjai az alábbi törvények, kormányrendeletek és miniszteri rendeletek:

 

- 1992. évi XXXIII. törvény a Közalkalmazottak jogállásáról  

- 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyve

- 1993. évi LXXIX. törvény a Közoktatásról

- 1996. évi XXXI. törvény a Tűzvédelemről

- 1997. évi XXXI. törvény a Gyermekvédelemről és a gyámügyi igazgatásról

- 1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól (4.§.(7))

- 2008. évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

- 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet a Kjt. végrehajtásáról

- 277/1997. (XII.22.) kormányrendelet a pedagógus továbbképzésekről, szakvizsgáról

- 26/ 1997. (IX. 3.) NM rendelet az iskola-egészségügyi ellátásról

- 2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)

- 32/ 2012. (X. 8.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése irányelve és az SNI tanulók iskolai oktatása irányelve kiadásáról

- 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

- 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

 

- 20/12012. évi (VIII.31.) EMMI rendelet A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

 

A SZMSZ HATÁLYA KITERJED:

 • az óvodába járó gyermekek közösségére
 • a gyermekek szüleire, törvényes képviselőire
 • az intézmény dolgozóira
 • az intézménnyel kapcsolatban álló más személyekre.

 

 

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ INTÉZMÉNY MEGHATÁROZÁSA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT

 

1. A költségvetési szerv adatai:

Neve: SÜNI Napközi-otthonos Óvoda

Székhelye: 8181 Berhida, Bezerédi utca 2.

OM azonosítója: 036946

Jogszabályban meghatározott közfeladata: Óvodai nevelés

Az intézmény típusa: közoktatási; óvoda

 

2. Alaptevékenysége: Óvodai nevelés

 

Kötelező alapfeladata:

  - Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása

  - Óvodai nevelés, ellátás

  - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - a Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján normál óvodai csoportban integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, akadályozott beszédfejlődésű, enyhébb fokban hallássérült, enyhe értelmi fogyatékos), a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása.

   - Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység  (logopédia)

   - Éttermi vendéglátás

   - Óvodai intézményi étkeztetés

   - Iskolai intézményi étkeztetés

   - Munkahelyi étkeztetés

   - Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

   - Egyéb közfoglalkoztatás

 

Alapfeladatai között látja el:

A roma nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére magyar nyelven folyó nemzetiségi oktatást, nevelést.

A német nemzetiséghez tartozók kezdeményezésére gyerekek német nemzetiségi nyelvi oktatását.

   Az állam látja el a pedagógiai szakszolgálatok közül a logopédiát.

 

3. Gazdálkodási besorolása alapján: önállóan működő.          

A pénzügyi-gazdasági feladatait - a feladatmegosztásról szóló megállapodás szerint- az Önkormányzati Hivatal látja el.

A költségvetési szerv számlaszámmal rendelkezik.

A költségvetési számla száma: 11748076-15589497

Adószámmal rendelkezik: 15589497-2-19

A nem tárgyi adómentes tevékenységének az ÁFA szabályai szerint tesz eleget.

Vállalkozási tevékenységet nem végez.

 

4. Az intézmény alapvető célja, alapfeladatai:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A gyermek addig maradhat az óvodában, ameddig eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legfeljebb nyolc éves korig, amit a szakértő és rehabilitációs bizottság szakvéleménye igazol. Az óvodai nevelés meghosszabbításával az óvoda nevelőtestületének is egyet kell értenie.

A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, az óvodai nevelési év első napjától kezdődően óvodai nevelésben köteles részt venni.

 

Az óvodai nevelőmunka az Óvodai nevelés Országos Alapprogramjára épülő helyi pedagógiai program alapján folyik. Az Óvodai nevelés Országos Alapprogramját a Kormány adja ki.

 

 

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE:

 

Az intézmény összlétszáma:

 • óvodapedagógus                      11 fő
 • dajka                                              6 fő
 • óvodatitkár                                    1 fő
 • élelmezésvezető                          1 fő
 • szakács                                         2 fő
 • konyhai kisegítő                      3+1 fő

összesen:                                        25 fő

 

 1. A vezetők közötti feladatmegosztás

Az óvoda élén az intézményvezető áll, aki az intézmény egyszemélyi felelőse. Hatáskörébe tartozik a rendelkezésre álló költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása.

 

Feladata:

 • A nevelőtestület vezetése és az alkalmazotti kör irányítása
 • A pedagógiai munka irányítása, vezetése
 • A nemzeti és óvodai ünnepek megszervezése
 • Felelős a jogszabályok és rendeletek betartásáért

 

Az intézményvezető feladatai a következő területek szerint csoportosíthatók:

 1. pedagógiai
 2. munkaügyi
 3. gazdálkodási
 4. tanügy-igazgatási

 

Az intézményvezető feladata:

 • az intézmény szakszerű, rendeltetésszerű, törvényes és gazdaságos működtetés,
 • takarékos gazdálkodás,
 • a gyermekvédelmi feladatok megszervezése és ellátása
 • a nevelőmunka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtése
 • a gyermekbalesetek megelőzése
 • a gyermekek rendszeres egészségügyi vizsgálatának megszervezése
 • a pedagógusi középtávú továbbképzési program, valamint az éves beiskolázási terv elkészítése
 • a pedagógusok továbbképzésének megszervezése

 

 

Az intézményvezető feladata még:

 • a nevelőtestületi értekezlet és az alkalmazotti közösség értekezletének előkészítése, vezetése
 • a döntések/állásfoglalások/ végrehajtásának megszervezése, ellenőrzése
 • a munkavállaló érdekképviseleti szervekkel, a szülői szervezetekkel való együttműködés
 • a kötelezettségvállalás, utalványozás
 • az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben való döntés, amelyet a jogszabály vagy közalkalmazotti szabályzat nem utal más hatáskörébe
 • az intézmény külső szervek előtti teljes képviselete

 

A Köznevelési intézmény vezetője jogosult az intézmény hivatalos képviseletére. Jogkörét esetenként, vagy az ügyet meghatározott körében helyettesére átruházhatja.

 

Az intézményi bélyegzők használatára a következő beosztásban dolgozók jogosultak: az intézményvezető és az intézményvezető-helyettes minden ügyben, az élelmezésvezető a munkaköri leírásában szereplő ügyekben. A használatba adott bélyegzőkről nyilvántartást vezetünk. A használatra történő átadás során a bélyegzőlenyomat mellett az átvételt aláírással kell igazolni.

 

Az intézményvezető helyettes megbízását az intézményvezető adja. Vezetői tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Az intézményvezető akadályoztatása esetén ellátja az intézményvezető feladatait.

A nevelési területen közreműködik a vezető által megállapított tevékenység irányításában. Közvetlenül szervezi és irányítja a dajkák munkáját.

    

 Az intézményvezető helyettes feladata még:

-   házi továbbképzések megszervezése

-   a szülői munkaközösség működésének segítése, valamint

-   a helyettesítés, szabadságolás ütemezése, nyilvántartása

-   munkaidő nyilvántartás, munkaidő betartás ellenőrzése

Munkáját azok a pedagógiai és egyéb feladatok alkotják, amelyeket az óvodavezető meghatároz. Részletes feladatait a munkaköri leírás tartalmazza.

 

 

 1. A helyettesítés rendje

 

Az intézményvezető akadályoztatása esetén a helyettesítését az intézményvezető-helyettes látja el teljes felelősséggel. Kivételt képeznek ez alól azok az ügyek, amelyek azonnali döntést nem igényelnek, illetve amelyek a vezető kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

Az óvodavezetőt helyettese csak olyan esetben helyettesítheti, amelyek nem tartoznak kizárólagosan az intézményvezető hatáskörébe.

 

Az intézményvezető és helyettese egyidejű távolléte esetén a helyettesítés az óvodavezető  által adott megbízás alapján történik.

Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt a távolléte esetén a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti.

 

A reggel 530 órától 700 óráig, illetve 1600 órától 1630 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek a munkarend szerint ez időben munkát végző óvodapedagógusok. Intézkedésre a magasabb szolgálati idővel rendelkező óvodapedagógus jogosult. Intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

 

 

 1. A nevelőtestület működésére vonatkozó általános szabályok

 

A nevelőtestület az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja valamennyi pedagógus munkakört betöltő alkalmazott.

A nevelőtestület jogállását, döntési, véleményezési és javaslattételi jogkörét a 20/2012. évi (VIII. 31.) EMMI rendelet 117. §-a határozza meg. A nevelőtestület a nevelési év folyamán rendes és rendkívüli értekezletet tart.

A nevelőtestület értekezleteit az óvoda munkatervében meghatározott napirenddel és időponttal az óvodavezető hívja össze. Ezekről a megbeszélésekről jegyzőkönyv készül.

Az óvodavezető a rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívásáról a napirend két nappal előbb történő kihirdetésével intézkedik.

 

 

IV. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK RENDJE

 

1. A nevelési év rendje

A nevelési év szeptember 1.-től, a következő év augusztus 31.-ig tart. Június 15.-től augusztus 31.-ig nyári életrend szerint működik az óvoda. A nevelési év helyi rendjét, programjait a nevelőtestület határozza meg és rögzíti a munkatervben a szülői közösség véleményének figyelembe vételével.

- Nevelés nélküli munkanapok időpontját és témáját.

- Óvodai rendezvények és ünnepélyek módját, időpontját.

- Szünetek időpontját.

- Nyílt napok idejét.

A balesetvédelmi előírásokat az óvodapedagógusok a gyermekek fejlettségi szintjének megfelelően folyamatosan ismertetik.

 

2. Az intézmény nyitva tartása

Az óvoda hétfőtől péntekig tartó munkarenddel, egész éven át folyamatosan működik. A nyitvatartási idő reggel 530 órától 1630 óráig tart lépcsőzetes munkakezdéssel, ill. befejezéssel. Reggel 530 és 700 óra között, délután 1600 óra és 1630 óra között összevont csoportban vannak a gyermekek elhelyezve.

 

Az óvoda üzemeltetése a fenntartó által meghatározott nyári zárva tartás alatt szünetel.

A nyári zárás időpontját február 15. napjáig ismertetni kell. A zárva tartási idő alatt történik az óvoda szükség szerinti felújítása, karbantartása, valamint a nagytakarítás (június utolsó hetétől július közepéig).

 

A zárás idején a szülő kérésére a város két óvodája kölcsönösen biztosítja az elhelyezést.

A nyári zárás előtt 30 nappal össze kell gyűjteni a gyermekek elhelyezésére vonatkozó igényeket és a zárást megelőzően a szülőket tájékoztatni kell a gyermekeket fogadó Hétszínvirág Óvodában történő elhelyezésükről.

 

A tanév rendje szerinti téli szünet ideje alatt a szülőkkel történő előzetes igényfelmérések alapján a képviselő-testület dönt az óvoda bezárásáról.

 

Az óvoda egy nevelési évben szakmai célra maximum 5 nevelés nélküli munkanapot vehet igénybe. Erről a szülőket legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatni kell.

 

3. Az intézmény munkarendje

A közalkalmazottak munkarendjét a Munkaterv tartalmazza. Az alkalmazottak a munkából való rendkívüli távolmaradást, annak okát lehetőleg előző nap, de legkésőbb az adott munkanapon reggel 8.30-ig kötelesek jelenteni az intézmény vezetőjének, vagy helyettesének, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni lehessen.

A vezető helyettes tesz javaslatot – a törvényes munkaidő és pihenőidő figyelembevételével – a napi munkarend összehangolt kialakítására, változtatására és a közalkalmazottak szabadságának kiadására.

A dolgozók munkaidő nyilvántartást vezetnek, melyben a munkában töltött időt, a pedagógusok a kötelező órájukat tartják nyilván. A jelenléti íven jelenik meg a távolmaradások ideje és oka, valamint a túlmunka, helyettesítés ideje, amit a nyilvántartás vezetésével megbízott (vezető helyettes) rögzít a jelenléti íven.

A szabadságok kiadása az Mt. 134. §-ban meghatározottak alapján történik. A dolgozók szabadságát az intézmény vezetője engedélyezi, melyet a nyilvántartásban a vezető helyettes napra készen rögzíti.

 

4. Az óvodai felvételek rendje

A beíratás idejét, módját minden évben a fenntartó határozza meg. A beíratásnál kérjük a gyermek jelenlétét.

A beíratásnál szükséges dokumentumok:

- a szülő személyi igazolványa,

- a gyermek anyakönyvi kivonata,

- TAJ kártyája, lakcím kártyája.

- integrált nevelést igénylő gyermek esetén: szakvélemény.

Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik. A gyermek óvodai felvételéről a szülő értesítést kap.

 

5. Vezetők benntartózkodásának rendje

Az óvoda nyitva tartása alatt a vezető vagy a helyettese az intézményben tartózkodik.

A nyári zárás alatt a beosztás szerint ügyeletet kell tartani az intézményben.

Az intézményvezető szabadsága, betegsége vagy más okból való távolléte esetén a vezető helyettes látja el a vezetői feladatokat.

A hiányzás bejelentése után automatikusan átveszi az intézményvezető kötelezettségvállalási jogát, utalványozási jogát a munkaköri leírásának és a kötelezettségvállalási szabályzatnak megfelelően.

A vezető hatáskörébe tartozó ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat (FEUVE), csak előzetes megbízással – tartós hiányzás esetén – végez.

Az intézményvezetőt helyettese csak olyan esetben helyettesítheti, amelyek nem tartoznak kizárólagosan a vezető hatáskörébe.

Az intézményvezető távolléte esetén a helyettes, munkáltatói jogok közül a munkaviszony létesítése, módosítása és megszüntetése kivételével, teljes jogkörrel és felelősséggel vezeti az intézményt.

Az óvodavezető és helyettese egyidejű távolléte esetén, a vezető által intézkedéssel megbízott személy helyettesít, aki felel az óvoda biztonságos működéséért

Ilyen megbízás hiányában az óvodavezetőt és helyettesét a legmagasabb szolgálati idővel rendelkező, határozatlan időre alkalmazott óvodapedagógus helyettesíti.

Felelőssége, intézkedési jogköre az intézmény működésével, a gyermekek biztonságának megóvásával összefüggő azonnali döntést igénylő ügyekre terjed ki.

A reggel 5.30-7 óráig, illetve délután 15-16.30 óráig terjedő időben a vezető helyettesítésének ellátásában közreműködnek az ez időben a munkarend szerint az óvodában tartózkodó óvodapedagógusok az azonnali intézkedéssel megbízott jogkörre kiterjedő felelősséggel.

 

6. A pedagógiai munka belső ellenőrzése.

Az intézményvezető minden területen teljes körű ellenőrzési jogkörrel bír.

A vezető helyettes az óvodavezető utasítására és a munkaköri leírás alapján végez ellenőrzéseket.

Az ellenőrzési tervet az óvodavezető készíti el és nyilvánosságra hozza (éves munkaterv).

Az ellenőrzési terv tartalmazza az ellenőrzés területeit, módszereit és ütemezését.

 

Az ellenőrzés módszerei, formái:

- csoportlátogatás (foglalkozások, szülői értekezletek látogatása)

- beszámoltatás szóban vagy írásban

- dokumentum ellenőrzés

- értekezlet

 

Az ellenőrzés fajtái:

- Tervszerű, előre megbeszélt szempontok alapján végzett látogatás.

- Spontán, alkalomszerű ellenőrzések (problémák feltárása, reakciókészség, naprakészség)

- Az ellenőrzési tervben nem szereplő, rendkívüli ellenőrzésről az óvodavezető dönt.

 

Rendkívüli ellenőrzést kezdeményezhet:

- vezető helyettes

- szülői szervezet.

 

A szakmai ellenőrzés kiterjed:

- az óvoda helyi pedagógiai programjában kitűzött célok teljesítésére, feladatok megvalósítására

- az óvoda éves munkatervében foglalt feladatok ellátására

- a gyermekek neveltségi szintjének, az iskolai alkalmasság követelményeinek megfigyelésére

- a nevelőmunka színvonalára, eredményességére

- a szakmai dokumentumok ellenőrzésére, az adminisztráció pontosságára és naprakészségére

- a pedagógusok munkafegyelmére

- a csoportszoba rendezettségére, tisztaságára, a dekorációra

- .az óvodapedagógus-gyermek kapcsolatára, a gyermeki személyiség tiszteletben tartására.

 

Az intézményvezető minden óvodapedagógus munkáját legalább egy alkalommal értékeli a nevelési év során. Az egyes nevelési területek ellenőrzésébe bevonhatja a vezető helyettest.

Az ellenőrzés tapasztalatait az érintett óvodapedagógussal ismertetni kell, aki arra szóban vagy írásban észrevételt tehet.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének általánosítható tapasztalatait a nevelési év záró értekezletén értékelni kell, megállapítva az esetleges hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket.

 

 

7. A vezetők és az óvodai szülői szervezet közötti kapcsolat formái

 

Az óvodai szintű szülői közösség vezetőjével az intézményvezető, a csoport szintű ügyekben a csoport szülői munkaközösségének képviselőivel az óvodapedagógus, az óvodapedagógus területét meghaladó ügyekben a vezető helyettes tart kapcsolatot.

 

A szülői munkaközösség véleményezési jogot gyakorol:

A szervezeti működési szabályzatnak

- a gyermekek fogadását,

- a vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás módját,

- az ünnepélyek, megemlékezések rendjét szabályozó részeiben,

- a szülőket anyagilag is érintő ügyekben,

- a szülői értekezlet napirendjének meghatározásában,

- az óvoda és a család kapcsolattartási rendjének kialakításában,

- a munkatervnek a szülőket érintő részében,

- a gyermekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben,

- a pedagógiai program elfogadásakor,

- vezetői megbízás előtt a vezetői programról.

 

8. A külső kapcsolatok rendszere

 

Intézményünk a feladatok elvégzése, a gyermekek egészségügyi, gyermekvédelmi és szociális ellátása, valamint a beiskolázás érdekében, és egyéb ügyekben rendszeres kapcsolatot tart fenn más intézményekkel.

 

Fenntartó

Kapcsolattartó: intézményvezető

A kapcsolattartás tartalma: az intézmény optimális működtetése, a fenntartói elvárásoknak való megfelelés, illetve az intézmény érdekeinek képviselete.

A kapcsolattartás formája: havonta bizottsági és képviselő-testületi ülések, munkamegbeszélések, adatszolgáltatás, rendezvények.

 

Ady Endre Általános Iskola és AMI

Az intézmény vezetője, óvodapedagógusai rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az iskola vezetőjével és pedagógusaival. Az adott év munkatervében rögzítik a kapcsolattartás rendjét. Meghatározzák az óvodából az iskolába kerülő gyermekek beilleszkedésének megkönnyítése érdekében szervezendő kölcsönös látogatásokat.  

 

 

Óvodánk rendszeres kapcsolatot tart az alábbi társintézményekkel:

 • Pedagógiai szakszolgálat intézményei (Várpalota, Veszprém)
 • Közművelődési intézmények (Berhida, Várpalota)
 • Gyermekjóléti és családsegítő Szolgálat
 • Foglalkozás egészségügyi, gyermek-egészségügyi és védőnői szolgálat
 • Pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények.

 

9. Az ünnepek, megemlékezések rendje, a hagyományok ápolásával kapcsolatos feladatok

 

        A gyermekek műsorral ünnepelnek a következő ünnepélyek alkalmával az aulában:

      - Süni-nap

      - Márton nap

      - karácsony

      - évzáró

              Az évzáró nyilvános, melyre meghívhatók a szülők és más vendégek is.

 

     A gyermeki élet hagyományos ünnepei az óvodában

     - farsang

     - húsvét

     - gyermeknap

     - Mikulás-nap

     - anyák napja

Megünneplésüket az éves munkaterv tartalmazza.

 

Csoporton belül közös ünneplés történik a gyermekek születésnapja alkalmából.

 

   Tanulmányi kirándulások, séták, és színházlátogatás, sportnapok szervezése a munkaterv alapján történik.

 

10.   A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

 

Az óvodába járó gyermekek intézményen belüli egészségügyi gondozását az óvodát látogató védőnő látja el.

 

A védőnő havonta, illetve szükség szerint látogatja az óvodát.

Az óvodavezető biztosítja az egészségügyi /orvosi, védőnői/ munka feltételeit, gondoskodik a szükséges óvónői felügyeletről és szükség szerint a gyermekek vizsgálatokra történő előkészítéséről.

 

Betegségre gyanús, lázas gyermeket nem szabad bevinni az óvodába. Napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni és le kell fektetni, és szükség  esetén orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről.

 

Az alkalmazottak egészségügyi alkalmasságát a munkaegészségügyi orvos állapítja meg. Érvényes egészségügyi nyilatkozat hiányában [33./1998. VI.24.) NM rendelet] az alkalmazott munkát nem  végezhet.

 

11.   Intézményi védő, óvó előírások

 

Minden óvodapedagógus törvényben meghatározott feladatát képezi az, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá, ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenved, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye.

Ennek érdekében:

Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások, séták előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának megfelelően – ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, és az elvárható magatartásformát.

Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert aszerint adni a gyermekek használatába.

Ha a gyermeket baleset éri, a vele foglalkozó óvodapedagógus kötelessége az elsősegélynyújtás. Ha a baleset vagy a veszély forrását dajka észleli, köteles azonnal intézkedni, a veszélyforrásra pedig az óvodavezető helyettes figyelmét haladéktalanul felhívni. A gyermekbalesettel kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az intézményvezető ellenőrzi.

 

12.  Rendkívüli esemény, bombariadó esetén szükséges teendők

 

Rendkívüli esemény, bombariadó esetén az intézményvezető intézkedhet. Akadályoztatása esetén az SZMSZ-ben szabályozott helyettesítési rend szerint kell eljárni.

Az épület kiürítése a tűzriadó terv szerint történik.

Az épület kiürítésének időtartamáról, a gyermekek elhelyezéséről az intézkedést vezető hatóság információja alapján az intézményvezető, akadályoztatása esetén az intézkedéssel megbízott személy dönt.

A bombariadóról és a hozott intézkedésekről az intézményvezető rendkívüli jelentésben értesíti a fenntartót.

 

13.   Az intézmény épületében tartózkodás szabályai

 

Az óvoda csoportok szélfogóinál lévő bejárati ajtókat reggel 8 órától 12.30 óráig, és 13 órától 15 óráig zárva kell tartani.

Az óvoda épületébe érkező idegeneket az óvoda bármely alkalmazottja a vezetői irodába kíséri.

A vezetői engedély megkérése után, csakis az óvoda profiljával, tevékenységével, működésével kapcsolatos, illetve azzal összefüggő reklámszövegek, anyagok kerülhetnek az óvodai hirdetőtáblára.

Idegenek az óvoda területén akkor tartózkodhatnak, ha az intézményvezető arra engedélyt ad.

 

14. Az intézményben történő reklámtevékenység szabályozása

Az óvodában tilos a reklámtevékenység. E tilalom nem vonatkozik az egészséges életmód és a környezet védelmére neveléssel összefüggő, továbbá a közéleti és kulturális tevékenység vagy esemény, valamint az oktatási tevékenység reklámjára, valamint az ilyen tevékenységet folytató, illetve ilyen eseményt szervező vagy annak megvalósulásához bármilyen formában hozzájárulást nyújtó vállalkozás nevének, védjegyének vagy egyéb megjelölésének az adott tevékenységgel, eseménnyel közvetlenül összefüggő megjelenítésére.

Az óvodában hirdetés, szórólap,az öltözőkbe, az óvoda faliújságjaira csak az intézményvezető engedélyével kerülhet ki. Az óvodában ügynökök, üzletszervezők vagy más személyek kereskedelmi tevékenységet nem folytathatnak, kivéve az óvoda által szervezett és az intézményvezető által engedélyezett könyv vásár.

 

 

15.   Tájékoztatás a pedagógiai programról, az SZMSZ-ről és a házirendről

 

Az intézményvezetői irodában kell elhelyezni - az intézményvezető által hitelesített másolati példányban

 • az óvoda helyi pedagógiai programját,
 • szervezeti működési szabályzatát, valamint
 • házirendjét.

 

Ezt a szülők az intézményvezetőtől, vagy helyettesétől kérhetik. A szülők a vezetőtől vagy helyettesétől kérhetnek szóbeli tájékoztatást a dokumentumokról. A szülővel történő előzetes megállapodás alapján a tájékoztatás bármely időpontban lehetséges.

Az óvoda hirdető tábláján közölni kell a dokumentumok elhelyezését, valamint a tájékoztatás idejét.

Az óvodai beíratások előtt a szülők szervezett keretek között /szülői értekezlet, fogadó óra, tanácsadás/ is választ kaphatnak kérdéseikre.

 

Az intézmény vezetője köteles nyilvánosságra hozni az intézmény honlapján a nevelési év rendjét, a csoportok számát, létszámát, az óvodában dolgozók létszámát, és végzettségét.

 

16. Az elektronikus és az elektronikus úton előállított nyomtatványok kezelési rendje

 

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény igazgatója alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni, és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

 • az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,
 • az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,
 • a gyermekek óvodai jogviszonyára vonatkozó bejelentések,
 • az október 1-jei pedagógus és tanulói lista.

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és az intézményvezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

 

Az egyéb elektronikusan megküldött adatok írásbeli tárolása, hitelesítése nem szükséges. A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személy (az intézményvezető-helyettes) férhetnek hozzá.

 

 

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A hatályba lépett szervezeti és működési szabályzatot meg kell ismertetni az óvoda azon dolgozóival is, akik nem tagjai a nevelőtestületnek, valamint azokkal, akik kapcsolatba kerülnek az óvodával és meghatározott körben használják a helyiséget.

A szervezeti és működési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása az óvoda valamennyi alkalmazottjára kötelező, megszegése esetén az intézményvezető munkáltatói jogkörében intézkedhet.

A szervezeti és működés szabályzatban foglaltakról a szülőket is tájékoztatni kell.

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását kezdeményezetheti:

 • a fenntartó,
 • a nevelőtestület,
 • az intézményvezető,
 • a szülői közösség,
 • jogszabályi kötelezettség.

 

Hatályba lép: 2014. szeptember 1. napján.

Érvényességi ideje: határozatlan.

 

Az SZMSZ-ben nem szabályozott kérdésekre a Mellékletben nevesített és a további szabályzatok az irányadók.

 

Mellékletek

 

1.   Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat

2.   Munkaköri leírások

 
EXTRÁK
 

Magyaroszág egyetlen Victoria Justice oldalán a friss hírek mellett rengeteg kép és érdekesség vár. Nézz be te is! :) :)    *****    hitel blog, hitelinformációk, bar lista, kölcsönök, hitelek - pénzügyek és lízing hírek    *****    Szeretsz blogokat olvasni? Ha igen, akkor nézz be hozzám is :) Szívesen látlak bármikor! Ruina    *****    NYITÁS - DEAR.MUM - LEVELEK ANYÁMNAK - DEAR.MUM - NYITÁS    *****    Palermo szenvedélytõl és hatalmi harcoktól túlfûtött mediterrán paradicsom - MAFFIA SZEREPJÁTÉK - RPG - Csatlakozz! :)    *****    **OKTÓBERI NYEREMÉNYJÁTÉK** "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    Születési horoszkóp, elõrejelzések, párkapcsolati elemzés, biotérkép, fogamzási horoszkóp, kedvezõ áron,nézz be érdemes!    *****    500.-Ft - csak egy kattintásért! Ugye megéri?! És sok érdekesség, ebben a lapban!    *****    * DreamWorks * A G-portal legújabb mesékkel és filmekkel foglalkozó lapja! friss hírek minden nap! Nézz be :-)    *****    Több EZER Fantasy Kép:Angyalok,Vámpírok,Szörnyek,Több SZÁZ Online-Teljes FILM:Fantasy,Sci-Fi,Horror,Romantika,Vígjáték,    *****    Fejléc × Design × Graffiti × AncsiArt × Fejléc × Design × Graffiti × AncsiArt × Fejléc × Design × Graffiti × AncsiArt ×    *****    * DREAMWORKS * A G-portál legújabb, mesékkel és filmekkel foglalkozó oldala! 001. Hey Minnie design    *****    MAGYARORSZÁG HIVATALOS ÉS LEGTARTALMASABB OLICITY ÉS EGYIK LEGAKTÍVABB ARROW RAJONGÓI LAPJA 4 ÉVAD OKTÓBER 7-TÕL    *****    Készíts õszi könyvjelzõket, írj mesés verseket, játssz a minijátékokkal, s nyerj sok-sok kreditet! Mire vársz? Katt!    *****    Nézzetek be a Horgolt Csodába mókás sapik és még sok minden egyéb látni való van.    *****    Eu-s pályázatok! Pályázatfigyelés - pályázatkeresés 2016 - PÁLYÁZATKERESÕ - KATTINTSON IDE A PÁLYÁZATOKHOZ    *****    *SZEPTEMBERI NYEREMÉNYJÁTÉK* "IDE MINDIG ÉRDEMES BENÉZNI!" Picur Mini ABC Nyitva:mindennap 5-21h-ig Bp. IV. Nádor u. 87    *****    Magyarország egyetlen MARC MARQUEZZEL foglalkozó rajongói oldala. Gyere és ismerd meg a MOTOGP tehetséges versenyzõjét.    *****    kötelezõ biztosítás kalkulátor - kgfb biztosítás váltás, csere !    *****    családi adókedvezmény 2016 nyomtatvány